Liberalizmin Coğrafi Akıl Perspektifinde Kozmopolitlik Ve Özgürlüğün Sınır Problemi


Özet Görüntüleme: 101 / PDF İndirme: 92

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10413214

Anahtar Kelimeler:

Coğrafi akıl, Kozmopolitanizm, Mekan, Sınır

Özet

Bu çalışma, David Harvey’in 2009 yılında yayınlanan “Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom” isimli kitabında yer bulan “coğrafi akıl” kavramını ele alarak etik, ahlak ve adalet ilkelerinin evrensel tahayyülü olan kozmopolitik söylem ve praksisini değerlendirmek amacıyla yazılmıştır. Bu kavram aracılığıyla liberal ve neoliberal politikaların coğrafi aklın sayısız hilelerine başvurarak güç ve iktidar sahiplerine yerel ve küresel ölçekte nasıl çıkar sağladığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Liberalizmin yerel milliyetçi iddialardan sıyrılarak insan haklarının evrenselleştirilmesi düşüncesi ve hedefiyle hak ve özgürlüklere çizdiği sınırı nasıl bir bağlama yerleştirdiği irdelenmiştir. Harvey’e göre liberalizm, özgürlüklerin sınırını çizerken genel hatlarıyla iki yönteme başvurmaktadır. Bunlardan ilki coğrafi ve antropolojik farklılıkları yok saymak, ikinciyse bu farklılıkları özellikle başarısızlıklarını perdelemek için kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktır. Algıları inşa etmede coğrafi aklın iktidar sahiplerinin çıkarlarına nasıl hizmet ettiğini analiz eden Harvey yeni bir coğrafi aklın kurulması gerektiğini savunmuştur. Bu akıl coğrafyaya ait kuramsal bir bağlama yerleştirilerek kozmopolitlik ve özgürlük arayışında mekân, yer ve çevrenin potansiyelini ortaya çıkarmalıdır. Harvey’in coğrafi akıl perspektifini ele alan bu çalışmada izlenen yöntem doküman analizidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda literatür taramasıyla elde edilen bilgi ve belgelerin analizinde “coğrafi akıl”, “kozmopolitlik”, “hak ve özgürlüklerin sınırları” gibi temalara odaklanılmıştır. Sonuç olarak Harvey, coğrafya kuramı sayesinde inşa edilecek olan coğrafi aklı detaylı bir şekilde kavramsallaştırmıştır. Ancak bu aklın, kimin kozmopolitliğini uygulayacağı ve nasıl uygulayacağı ayrıntılarını belirsiz bırakmıştır.

Referanslar

Ananga, E. O., & Peaden, C. (2021). Deconstructing Emmanuel Kant and David Harvey's perception of cosmopolitanism. Oklahoma Politics, 31, 65-92.

Appiah, K. (2007). Cosmopolitanism. ethics in a world of strangers. Penguin.

Association of American Geographers (1984). Guidelines for geographic education: elementary and secondary schools. Association of American Geographers.

Beck, U. (2006a). The Cosmopolitan perspective: sociology in the second age of modernity". In S. Vertovec ve R. Cohen (Ed.), Conceiving Cosmopolitanism içinde (61-86). Oxford University Press.

Beck, U. (2006b). Living in the world risk society: A Hobhouse memorial public lecture given on wednesday 15 february 2006 at the london school of economics. Economy and society, 35(3), 329-345.

Beck, U. (2006c). Cosmopolitan vision. Polity Press.

Beitz, C. R. (2005). Cosmopolitanism and global justice. In, G. Brck & D. Moellendorf (Eds.), Current debates in global justice (pp. 11-27). Springer.

Benhabib, S. (2004). The rights of others: aliens, residents and citizens. Cambridge University Press.

Benhabib, S. (2006). Another cosmopolitanism. In R. Post (Ed.), Another cosmopolitanism (pp. 13–80). Oxford University Press.

Bertram, C. (2006). Cosmopolitanism and inequality. Res Publica, 3(12), pp. 327-336.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), pp. 27-40, https://doi.org/10.3316/QRJ0902027 .

Buchanan, L. B., & Tschida, C. M. (2015). Exploring the five themes of geography using technology. Ohio Social Studies Review, 52(1), 29-40.

Carney, G. O. (1999). Cowabunga! Surfer rock and the five themes of geography. Popular Music & Society, 23(4), 3-29.

Cooper, R. (2003). The breaking of nations: order and chaos in the twenty-first century. Atlantic Monthly Press.

Derpmann, S. (2009). Solidarity and cosmopolitanism. Ethical Theory and Moral Practice, 12(3), 303-315.

Derrida, J. (2001). On cosmopolitanism and forgiveness (Thinking in action). Routledge.

Dittmer, J. (2011). Cosmopolitanism and the geographies of freedom. Journal of Cultural Geography, 28(1), 227-228.

Edney, M. (1990). Mapping an empire: the geographical construction of british India, 1765-1843. University of Chicago Press.

Fine, R. (2007). Cosmopolitanism. Routledge.

Green, P. (2012). Cosmopolitanism and the geographies of freedom, David Harvey, New York: Columbia University Press, 2009. Historical Materialism, 20(4), 213-225.

Harvey, D. (2009). Cosmopolitanism and the geographies of freedom. Columbia University Press.

Harvey, D. (2014). Seventeen contradictions and the end of capitalism. Oxford University Press.

Harvey, D. (2015). Kozmopolitlik ve özgürlük Coğrafyaları (Z. C. Başeren, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Harvey, D. (2017). What do we do with cosmopolitanism? In N. G. Schiller & A. Irving (Eds.), Whose Cosmopolitanism?: critical perspectives, relationalities and discontents (pp. 49-57). Berghan Books.

Huggler, J. (2010). Cosmopolitanism and peace in Kant’s essay on ‘perpetual peace’. Studies in Philosophy and Education, 29, 129-140.

Kant, I. (1917). Perpetual peace: A philosophical essay. G. Allen & Unwin ltd.

Kant, I. (1991). Kant: political writings (H. B. Nibet, Trans.). Cambridge University Press.

Koczanowicz, L. (2010). Cosmopolitanism and its predicaments. Studies in Philosophy and Education, 29(2), 141-149.

McFarlane, C. (2011). Book review forum: David Harvey, cosmopolitanism and the geographies of freedom. Columbia University Press.

Mehta, U. S. (1999). Liberalism and empire: a study in nineteenth-century british thought. University of Chicago Press.

Mignolo, W. (2010). Cosmopolitanism and the de-colonial option. Studies in Philosophy and Education, 29, 111-127.

Montgomery, R. (1991). The five themes of geography in literature. Social Studies Texan, 6(3), 58-60.

Natoli, S. J. (1994). Guidelines for geographic education and the fundamental themes in geography. Journal of Geography, 93(1), 2-6.

Nussbaum, M. (1997a). Cultivating humanity. Harvard University Press.

Nussbaum, M. (1997b). Kant and stoic cosmopolitanism. Journal of Political Philosophy, 5, 1-25.

Orhan, B., & Karabağ, S. (2021). Mülk ve mülkiyet. Turkish Studies - Social, 16(4), 1601-1619. https://dx.doi.org/10.47356/TurkishStudies

Pattison, W. (1964). The four traditions of geography. Journal of Geography, 63, 211-216.

Rao, R. (2010). Disciplining cosmopolitanism. Transnational Legal Theory, 1(3), 393-420.

Schiller, G., & Irving, A. (2017). Whose cosmopolitanism?: critical perspectives, relationalities and discontents. Berghan Books.

Steinberg, P. (2011). Book review forum: David Harvey, cosmopolitanism and the geographies of freedom (pp. 111-116). New York: Columbia University Press.

Strand, T. (2010). Introduction: cosmopolitanism in the making. Studies in Philosophy and Education, 29(2), 103-109.

Şahin, B. (2022). Coğrafya eğitiminin beş teması. S. Karabağ ve S. Şahin (Ed.), Coğrafya eğitiminin temel eksenleri içinde (49-67). Pegem Akademi.

Van Hooft, S., & Vandekerckhove, W. (2010). Questioning cosmopolitanism (Vol. 6). Springer Science & Business Media.

Warf, B. (2010). A Review of “Cosmopolitanism and the geographies of freedom”. Annals of the Association of American Geographers, 100(5), 1217-1219.

Warf, B. (2015). Global cities, cosmopolitanism, and geographies of tolerance. Urban Geography, 36(6), 927–946, http://dx.doi.org/10.1080/02723638.2015.1067408

Waterstone, M. (2011). Cosmopolitanism and the geographies of freedom. harvey, david. Geografiska Annaler: Series B, Swedish Society for Anthropology and Geography, 93(3), 271–272.

Withers, C. W. J. (2013). The enlightenment and geographies of cosmopolitanism. Scottish Geographical Journal, 129(1), 36-53.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

BOZKIR, D., & KARABAĞ, S. (2023). Liberalizmin Coğrafi Akıl Perspektifinde Kozmopolitlik Ve Özgürlüğün Sınır Problemi . Heterotopic View, 1(2), 7–17. https://doi.org/10.5281/zenodo.10413214

Sayı

Bölüm

İnceleme Makaleleri