Etik İlkeler ve Yayın Politikası

"Heterotopic View" dergisi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Yüksek Öğretim Kurumları “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ile “Committee on Publication Ethics (COPE)” etik uygulamalarını yayıncılık kültürü olarak benimser. Etik ilkelere editörler, yazarlar ve hakemlerin uymasını yükümlü kılar. Bu doğrultuda;

Yayıncı İlkeleri ve Etik Sorumlulukları

* Heterotopic View; Eğitim Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış olan Türkçe ve İngilizce çalışmaları kabul etmektedir.

* Dergi yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayınlanır.

* Dergiye gönderilen makalelerin inceleme süreci yaklaşık 60 gün sürmektedir. Makale iki hakem tarafından incelenmektedir. Bağımsız hakem ve editör kararlarının alınmasına önem gösterilir. 

* Yazarlar, dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler. Dergimizde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) ile lisanslanmaktadır.

* Yayınlanan tüm makalelere, kalıcı makale tanımlayıcısı olarak DOI atanmaktadır.

* Dergi, yayın etiği olarak; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (1), Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (2) ile Committee on Publication Ethics (COPE) (3) ilkelerini benimsemektedir. 

1-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu:  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.5846.pdf 

2-Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etikyonetmeligi.aspx

3-Committee on Publication Ethics (COPE):  https://publicationethics.org/

Düzeltme ve Geri Çekme

* Yazar(lar)ın yayımlanmış ya da değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda makale geri çekme işlemlerini yapmakla yükümlüdür. 

* Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), "Geri Çekme Formu'nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini dergi sayfasında "tartışmalar" bölümüne eklemelidir. Ayrıca heterotopicview@gmail.com adresi üzerinden e-posta aracılığıyla yayım kuruluna iletmekle yükümlüdür. Yayım Kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek en geç 15 gün içerisinde yazara dönüş sağlar. 

* Dergi web sitesinde resmi olarak yayınlanan makaleler geri çekilebilir. Yazının yerine yazarlar tarafından imzalanan “Geri Çekme” başlıklı bir not sonraki sayının bir parçası olarak web sitesinde yayınlanacaktır.

Çıkar Çatışmaları

Editörler, yazar, hakem ve diğer editörler arasındaki çıtar çatışmalarını göz önünde bulundurarak çalışmaların yayın sürecinin objektif bir şekilde tamamlanmasına önem verir. Ayrıca birden fazla yazarlı çalışmalarda yazarlar aralarında herhangi bir "çıkar çatışması" olmadığını beyan ederler.

Dergi Özel Sayı Yayınlama Politikası

Dergi Yayın Kurulu'nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayımlanabilir. Özel sayıda yer alması için gönderilen makaleler önce alan editörlerinin ön incelemesine tabi tutulur. Amaç ve kapsama uygun bulunan makaleler hakem değerlendirmesine gönderilir.

Etik ilkeler ve Yayın Politikasıyla ilgili editör, hakem ve yazarları ilgilendiren diğer hususlar başlıklar altında verilmiştir.


Editörler

* Derginin yayın ilkelerinin belirlenmesinde ve geliştirilmesinde politika geliştirir.

* İhtiyaç duyulması halinde alanıyla ilgili çalışmaların etik ilkeler ile fikrî ve Sînai haklara uyun olup olmadığını kontrol eder.

* Hakemler arasında fikir ayrılığı olmaı durumunda editör, değerlendirme için makaleyi üçüncü bir hakeme atar. Baş Editör tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili çalışma alan editörünün değerlendirmesine sunulur. Bu durumda inceleme sürecine dahil olarak görüşünü açıklar.

* Derginin uluslararası kimlik ve standart kazanabilmesi için farklı ülkelerden akademisyenlerin hakemlik sürecine dahil edilmesi için girişimlerde bulunur.

* Derginin ulusal ve uluslararası indeks ve veritabanlarında yer alabilmesi amacına yönelik politika geliştirir.

* Hakemlik ve yayıncılık konusunda uluslararası gelişmeleri takip eder.

* Heterotopic View dergisi açık erişimli bir dergidir. Editörler süreç içinde yapmış oldukları katkılardan dolayı herhangi bir ücret talep etmemelidir.

* Editör ve yayın kurulu üyeleri derginin etik ilkelerini ve yayın politikasını kabul etmiş sayılır.

Hakemler

* İnceleme yapmakta olduğu çalışmaya kişisel eleştirilerini yöneltmemelidir. Bu anlamda hakem raporlarında yazarın şahsı dahil olmak üzere öznel yargılara yer verilmemelidir. Bulgular somut gerekçelere dayandırılmaldır.

* Uzmanlık alanı dışında kalan çalışmaların hakemliğini kabul etmemelidir.

* İnceleme esnasında ve sonrasında çalışmaya dair herhangi bir bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşmamalıdır.

* İnceleme sonucunda yayınlanması uygun bulunmayan (reddedilen) çalışmaların eksik ve hatalı yönleri somut gerekçelerle ortaya koymalıdır.

* Yazar ve derginin olumsuz etkilenmemesi amacıyla hakem kendisine tanınan süre içinde çalışmanın değerlendirmesini gerçekleştirmelidir.

Yazarlar

1. Başkalarına ait özgün bulgulara (fikir, metot, veri vs.) bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapılmalıdır.

2. Çalışma içerisinde gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verilere yer verilmemelidir.

3. Araştırma kayıtları veya elde edilen veriler çıkarlar doğrultusunda tahrif edilmemelidir.

4. Bir araştırmanın sonuçları, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlanmamalıdır.

5. Çalışmada aktif katkısı olmayan kişilere, kurumlara veya kuruluşlara yer verilmemelidir.

6. 2020 yılı sonrası insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar için "Etik Kurul" izni alınmalıdır. TR dizin etik kuralları ile ilgili bilgilendirme için bakınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/17512

7. Araştırma ve deneylerde ekolojik dengeye zarar verilmemelidir.

8. Araştırmalara Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunulmamalıdır.

 

Önemli!
Yazar, derginin "Yazar Rehberi" başlığının "İntihal Politikası" bölümünde yer alan açıklamaları dikkate almakla yükümlüdür. Yazar derginin intihal politikasında belirtilen hususların tamamını kabul etmiş sayılır ve belirtilen politikalardan sorumludur.

Şikayet, İstek ve Öneriler

Dergide yukarıda bahsedilenilke ve sorumluluklar dışında etik olmayan bir durum ile karşılaşırsanız yahut derginin kapsamıyla ilgili istek ve önerilerde bulunmak isterseniz lütfen editor@heterotopicview.com  adresine posta ile bildiriniz.