Sabahattin Ali’nin “Isıtmak İçin” İsimli Öyküsünün Gestalt Terapi Yaklaşımına Göre İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 212 / PDF İndirme: 92

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10413300

Anahtar Kelimeler:

Gestalt Yaklaşımı, Gestalt Terapisi, Varoluşçuluk, Gestalt Haritaları

Özet

Bu çalışmanın amacı, Sabahattin Ali’nin “Isıtmak İçin” adlı öyküsünün Gestalt yaklaşımı haritalarından yararlanarak incelenmesi üzerine hazırlanmıştır.  Sabahattin Ali 1907-1948 yılları arasında yaşamış Türk şair, roman, oyun ve hikâye yazarıdır. Yazar öyküden romana, şiirden oyuna kadar birçok edebî yapıtlar vermesine karşın asıl sanatçı kişiliğinin öykülerde ortaya çıktığı belirtilir. Öykülerinde anlatımının duruluğu ve kurgusunun sağlamlığı dikkat çeker. Ağırlıklı olarak sosyal konulara vurgu yapan Ali, “Isıtmak İçin” adlı öyküde de köylü-kentli kadının yaşama tutunurken yaşadıklarını anlatır. Bu çalışmada öykü kahramanının psikolojik açıdan değerlendirilmesi Gestalt terapisi açısından belirlenen temalar üzerinden yapılmıştır. Bu temalar; temas kurma kapasitesi, terapistin hissettikleri, ihtiyaç döngüsünün tamamlanması, temas biçimleri, ilişki kurma ritmi ve destek sistemleri şeklinde bir haritalama ile sistematikleştirilmiştir. Her bir tema ve alt boyutları öyküdeki kahramanla ilgili farklı bilgiler vermektedir. Böylece her bir tema Gestalt terapisine göre olası bir danışma seansının özetini barındırmakta ve bir sonraki seansı planlar niteliktedir. 

 

Referanslar

Akman, Y. (2004). Alan kuramından yansımalar. Temas: Gestalt Terapi Dergisi, 1(3), 45-58.

Ali, S. (2013). Seçme öyküler. YKY.

Atılgan, S. (2020). Gestalt terapi yaklaşımı. M. Eskin, Ç. Günseli Dereboy ve N. Karancı (Eds.), Klinik psikoloji: Bilim ve uygulama (1. Baskı) içinde (451-473). Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Ayata, Y., & Tonga, N. (2008). Psikolojik roman, romana yansıyan yazar ve Türk edebiyatındaki bazı örnekleri üzerine bir inceleme. İlmi Araştırmalar, 0(25), 7-20.

Ayaz-Başımoğlu, T. (2020). Gestalt terapi yaklaşımının doğuşu. Temas: Gestalt Terapi Dergisi, 1, 9-56.

Bekiroğlu, S., & Demiröz, F. (2020). Toplum ruh sağlığı merkezlerinden hizmet alan ağır ruhsal hastalığa sahip bireylerin sosyal işlevselliğinin incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(3), 1053-1079.

Bilgiç, P. (2021). Sabahattin Ali’nin öykülerinde kadının ev ve evlilikte toplumsal cinsiyet rolü. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 309-326.

Bozkurt, S. (2004). Gestalt haritaları: Bir vaka formülasyonu. Temas: Gestalt Terapi Dergisi, 1(3), 59-82.

Burley, T., & Bloom, D. (2008). Phenomenological method (151-183). In P.Brownell (Ed.), Handbook for theory, research, and practice in Gestalt Therapy. Camridge Scholars Publishing.

Buzlu, S., & Şahin, G. (2018). Ciddi kronik ruh sağlığı bozukluklarına toplum ruh sağlığı hemşireliği yaklaşımı. Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, 1, 62-7.

Candır, Z. (2020). Sabahattin Ali’nin eserlerinin gestalt kavramlarıyla incelenmesi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.

Candır, Z., & Çelik, Y. (2019). Gestalt bakış açısıyla edebiyat eleştirisi-Bir uygulama: Servi, Sabahattin Ali. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6(2), 426-447.

Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve davranışı (ikinci baskı). Remzi Kitapevi.

Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları. Mentis Yayıncılık

Corsini, R. J., & Wedding, D. (2012). Modern psikoterapiler. Kaknüs Yayınları.

Çağrı Şirin, S., & Eker, E. (2019). Üniversite öğrencilerinin ruhsal yardım alma/almama durumun gestalt temas biçimleri açısından incelenmesi. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 5(2), 141-155.

Daş. C. (2004). Geştalt terapisti. Temas: Geştalt Terapi Dergisi, 3, 5-24.

Daş, C. (2014). Gestalt terapi. HYB Yayıncılık.

Dökmen, Ü. (2001). Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Sistem Yayıncılık.

Ergin, B. E. (2018). Gestalt terapi yaklaşımı ve yaratıcılık. Temas: Gestalt Terapi Dergisi, 2(2), 63-86.

Gedikli, Ö. (2021). Mehmet Akif Ersoy ve Sabahattin Ali’de “çocuk ve yoksulluk” üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. New Era International Journal of Interdisciplinary Social Researches, 6(7), s.65-79. Doi: http://dx.doi.org/10.51296/newera.31

Karaca, A. (1993). Sabahattin Ali’nin öykülerinde toplumsal konular. Ankara Üniversitesi DTCF Türkoloji Dergisi, XI (1), s.221-231.

Kepner, J. L. (2008). Body process. CA: Gestalt Press.

Kudiaki, Ç. (2017). Nasıl öğren(m)iyorum: Öğrenme ve gestalt terapi yaklaşımı. Temas: Gestalt Terapi Dergisi, 2(2), 83-121.

Kudiaki, Ç., & Sezgin, N. (2018). Baş ağrısı olan ve olmayan grupların Gestalt temas biçimler, öfke ve anksiyete düzeyleri açısından incelenmesi. Klinik Psikiyatri, 21, 68-78.

Kunter, Z. (2013). Geştalt terapı̇sı̇. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(7), 189-197.

Murdock, N. L. (2014). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları olgu sunumu yaklaşımı (F. Akkoyun, Çev.). Nobel Yayınları.

Özer, S. (2003). Gestalt terapi yaklaşımı ve direnç kavramı. Temas: Gestalt Terapi Dergisi, 1(2), 19-37.

Saavedra, J., Lopez, M., Gonzalez, S., Arias, S., & Crawford, P. (2016). Cognitive and social functioning correlates of employment among people with severe mental illness. Community Mental Health Journal, 52(7), 851-858.

Sakarya, S. (2003). Doğurgan deneyim “Farkındalık”. Temas: Gestalt Terapi Dergisi, 1(2), 3-18.

Sezgin, N. (2002). Gestalt psikoterapisi: Temas işlevleri ve temasın engellenmesi. Temas: Gestalt Terapi Dergisi, 1(1), 15-41.

Simkin, J. S., & Yontef, G. M. (1984). Gestalt therapy. In R. Corsini (Ed.), Current psychotherapies (pp. 279-319). Itasca, IL: Peacock.

Soysal, A. Ş., Bodur, Ş., & Hızlı, F. G. (2005). Şimdi ve burada terapisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 274-280.

Şakiroğlu-Yılmaz, P. (2015). Gestalt psikolojsi, gestalt terapi kuramını nasıl etkilemiştir? Temas: Gestalt Terapi Dergisi, 2(1), 3-32.

Tagay, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinin temas engellerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(19), 71-86.

Tannenbaum, D., & Schultz, D. (2006). Siyasi düşünceler tarihi: filozoflar ve fikirleri (F. Demirci, Çev.). Adres Yayınları.

Tirupati, S. (2018). The Principles and Practice of Psychiatric Rehabilitation. Indian Journal of Mental Health Neurosciences, 1(1), 8-12.

Voltan-Acar, N. (2006). Ne kadar farkındayım? gestalt terapi. Nobel Yayıncılık.

Yalom, I. (2004). Bugünü yaşama arzusu Schopenhauer tedavisi. Pegasus Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

ÇAKIR, S. (2023). Sabahattin Ali’nin “Isıtmak İçin” İsimli Öyküsünün Gestalt Terapi Yaklaşımına Göre İncelenmesi. Heterotopic View, 1(2), 18–27. https://doi.org/10.5281/zenodo.10413300

Sayı

Bölüm

İnceleme Makaleleri