Yazım Kuralları

Makale Bölümleri Hakkında

Özet
Özet, araştırmanın amacını, bulgularını ve temel sonuçlarını kısaca belirtmelidir. Yapılan araştırma ile ilgili genel bir kanı oluşturabilecek nitelikte olmalıdır. Özet içerisinde kaynaklara atıf yapmaktan kaçınılmalıdır. Bunun yanı sıra özette kısaltmalara yer verilmemelidir.  Türkçe (Öz) ve İngilizce (Abstract) başlığı italik ve 8 punto olarak yazılmalıdır. Metin ise 7 punto ve 1 satır aralığında 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde oluşturulmalıdır. 

"Anahtar Sözcükler" ve "Keyword" araştırmanın içeriğini yansıtan en az dört en fazla altı sayıda sözcükten seçilmelidir. Sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük olmalı ve her biri virgül ile ayrılmalıdır. Sözcükler 7 punto olarak yazılmalıdır.

Giriş

Çalışmanın bu bölümünde yapılan araştırmanın kuramsal ve kavramsal çerçevesi, önemi, amaçları ve problem durumu ile ilgili bilgiler yer almalıdır. 

Yöntem

Araştırmanın türü, modeli, soruları ve hipotezleri açık bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Araştırmanın örneklemi, veri toplama teknikleri, geçerlik ve güvenirlik analizleri açıklanmalıdır. 

Bulgular 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, çalışmanın amacını ve araştırma problemini açıklayabilmelidir. Elde edilen sonuçlar, veriler doğrultusunda tablo, grafik, şekil vb. gösterimlerle desteklenmelidir.

Sonuç 

Bulgulardan yapılan çıkarımlar bu bölümde verilmelidir. Bu başlık altında tartışma ve öneriler altbaşlık şeklinde verilebilir. 

Teşekkür 

Araştırmaya katkı sağlayan kişi, kurum ya da kuruluşlara yapılacak olan “teşekkür” açıklaması bu bölümde verilmelidir.

Etik Beyan

Yazar çalışmasında etik ilkelere uyduğunu beyan etmelidir. Makalede "Etik Kurul" izni gerektiren bir çalışma yapılmışsa bilgi verilmelidir.

Finansman Beyanı

Yazar, çalışma için herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluştan maddi destek alınıp alınmadığını beyan etmelidir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Birden çok yazarlı çalışmalar için yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığı beyan edilmelidir.

Kaynakça

Kaynaklar "American Psychological Association 7 (APA 7)" sürümüne göre hazırlanmalıdır. 

Daha fazla bilgi için APA web sitesini ziyaret edin: https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition  

APA 7 yazım kılavuzu: İndir

Ek'ler

Ekler, Kaynakça’dan sonra ayrı bir sayfada verilmelidir. Her bir Ek; Ek 1., Ek 2., şeklinde sıralanmalı ve başlık yazılmalıdır.

Başlık ve Kişisel Bilgiler Yazım Kuralları 

Türkçe başlık 9 punto, koyu ve BÜYÜK HARFLERLE iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır.

İngilizce başlık 9 punto, italik ve BÜYÜK HARFLERLE Türkçe başlığın altında iki yana yaslı olacak biçimde yazılmalıdır.

Yazar isimleri başlıkların altına sola yaslı biçimde yazılmalıdır. Yazarın adı (ilk harfi BÜYÜK) ve soyadı (BÜYÜK HARFLERLE) 8 punto Koyu olarak yazılmalıdır. Yazar ad-soyadının altına unvan, kurum ve yazarın e-posta adres, ORCID italik olarak 8 punto ile yazılmalıdır. 

Makale Metni

Kağıt boyutu “A4” seçilmelidir. Sayfa düzeni iki sütun olarak seçilmelidir. Sayfanın kenar boşlukları üst ve alttan 2,5 cm ve sağ ve soldan 1,5 cm olmalıdır. Paragraf başı girinti soldan 0,5 cm’dir. Metnin satır aralığı “tek” olarak seçilmelidir. Aralık değeri ise “6nk” olmalıdır.

Metnin tamamında “Charis SIL” yazı karakteri Kullanılmalıdır. Ana başlıkların tamamı sola yaslı şekilde 9 punto ve koyu yazılmalıdır. Başlıklar ondalık sisteme (1., 1.1., 1.1.1., 1.2. gibi) uygun olacak şekilde numaralandırılmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra “6 nk” boşluk bırakılmalıdır.

Alt başlıkların tamamı sola yaslı olacak şekilde 9 punto ve italik yazılmalıdır. Başlıkların sadece ilk harfleri büyük olmalıdır.

Makale metinin tamamı 8 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. 

Metin içerisinde koyu ya da altı çizili ifadeler kullanılmamalıdır.

Metin içinde kullanılan tablo, grafik, şekil, belge ve diğer gösterimler numaralandırılarak kaynağa erişim tarihiyle birlikte kaynakçada eksiksiz bir biçimde verilmelidir.

Makalede kullanılan tablo, şekil, resim, fotoğraf, şema vb. görsel malzemeler telif ve intihal kurallarına uygun olacak şekilde kaynakçada belirtilmelidir. İçerikte kullanılan bu unsurlara ait telif ve intihalin her türden sorumluluğu çalışmanın yazarlarına aittir.

Metin içerisinde paragrafın anlam bütünlüğünü bozacağı düşünülen ancak açıklama yapmanın gerekli olduğu hususlarla ilgili dipnotlar sayfanın altında olacak şekilde 8 punto ile gösterilmelidir.

Makale içinde kullanılacak olan "tablo, şekil, grafik, harita, fotoğraf, resim" vs. yazısı koyu olmalıdır. Tablo, şekil, grafik, harita, fotoğraf, resim vb. gösterimlerin altında yer alan “Kaynak” açıklamasının ilk harfleri büyük olmalıdır.  Bu gösterimlerin içindeki yazılar 8-10 punto aralıklarında verilebilir.

Tablo başlığının ilk harfleri büyük” olacak şekilde yazılmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda bu gösterimler sayfanın ortasına yerleştirilebilir. Gösterimlerden sonra sayfa düzeni tekrar iki sütun şeklinde devam etmelidir.

Tablo ve grafikler gibi gösterimler resim olarak değil, düzenlenebilir metin olarak hazırlanmalıdır.