Peyami Safa’nın Yalnızız Romanı Üzerine Bir Değerlendirme


Özet Görüntüleme: 393 / PDF İndirme: 195

Yazarlar

  • Hakkı Suat Yılmazer Yazar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8051333%20

Anahtar Kelimeler:

Peyami Safa, Yalnızız, Doğu-Batı düalizmi, Mistisizm, Ütopya

Özet

Peyami Safa, Cumhuriyet döneminin üretken yazarlarından biridir. Server Bedi başta olmak üzere birçok müstear isimle çalışmalar kaleme alan yazar daha çok doğu-batı, madde-mana kavramları üzerinde yoğunlaşmıştır. Savaş döneminde köşe yazılarıyla da düşüncelerini okuyucusuna aktaran Safa; hikâye, gezi yazısı, piyes alanlarında da yazılar kaleme almıştır. Yalnızız romanı üzerine yapılan bu incelemede fiziki mekânların dışına çıkıp zihnî mekânların kapısını aralayan Safa’ya ait bilgilere yer verilerek hem çalışmanın çerçevesini doğru çizebilmek hem de Yalnızız romanını değerlendirirken ortaya koyulan yorumsamacı (Hermeneutik) yaklaşımdan kaynaklanan öznel yargılara argüman sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Yalnızız romanındaki karakterleri incelemek ve böylece Türk edebiyatında ütopya kavramının merkezinde olan roman aracılığıyla karakterlerin psikolojisinin derinliklerine inmek ve Safa’nın “Simeranya” ülkesi ile okuyucuya sunmak istediği dünyayı anlamak hedeflenmiştir.

Referanslar

Aksoy S. E. (2021). Yalnızız’da trajedi, ütopya ve mit kesişimi. S. Şahin, D. Ardalı Büyükarman, B. Öztürk & T. Ural (Ed.), Parçadan Bütüne: Peyami Safa kitabı. Ötüken Neşriyat

Ayvazoğlu, B. (2000). Doğu Batı açmazında Peyami Safa. Doğu-Batı, 11, 107-31.

Balcı Y. (2012). Psikanalist bir romancının psikanalizi Yalnızız’da yazarın psikanalizi üzerine bir uygulama. Erdem Dergisi, (62), 17-26.

Büyükkavas Kuran Ş. (2018). Peyami Safa’nın insanları. Ötüken Neşriyat.

Erdoğan A. (2019). Peyami Safa’nın “Matmazel Noraliya’nın Koltuğu” Romanının Tematik Açıdan İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Beykent Üniversitesi.

Gariper, C. (2012). Yalnızız Romanında Mekânın Poetikasızlaşması ve Ütopik Dünya Olarak Simeranya. Erdem, (62), 41-58.

Hisarcıklılar E. (2022). Yabancılaşmayı bir karakter üzerinden okumak: Peyami Safa’nın “Meral’i”. Erdem Dergisi, (83), 111-134.

Kutlu, A. (2018). Modern, milliyetçi ve muhafazakâr bir yazar ve düşün adamı: Peyami Safa. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 139-156.

Mocan, A. (2012). “Yalnızız” da anlatım teknikleri. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7/3, 1831-1841.

Safa, P. (2014). Yalnızız. Ötüken Neşriyat

Sakallı, F. (2012). Türk ve dünya romanında iki ütopik mekânı mukayese denemesi: ‘Simeranya’ ve ‘Pala’. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 1(1), 73-84.

Savaş Ö. (2019). Yalnızız’da insanın anlamlandırılması meselesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, S.8/1.

Sıtkı C. (1940). Peyami Safa hayatı ve eserleri. Semih Lütfi Kitabevi.

Şakacı, B. K. (2018). Türk romanında kent ütopyası: Peyami Safa’nın Simeranya’sı üzerine bir inceleme. Akademik Hassasiyetler, 5(10), 157-170.

Tecim E. (2015). Peyami Safa romanlarında sosyolojik imgelem. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (34), 193-206.

Tekin M. (2014). Romancı yönüyle Peyami Safa. Ötüken Neşriyat.

Tekin M. (2021). Mehmet Tekin’e Peyami Safa’nın kişiliği, sanatı üzerine sorular (Röp. Meç T.). Söğüt Dergisi, sayı 9. 8-23.

Tekşan, K., ve Altaş, D. Y. (2018). Peyami Safa’nın Server Bedi adıyla yazdığı masallarının genel bir değerlendirmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 766-801.

Yavaş G. (2011). Peyami Safa’nın Yalnızız adlı romanında bir çatışma unsuru olarak ideolojik ve düşünsel yapı. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, (5), 131-152.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-20

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmazer, H. S. (2023). Peyami Safa’nın Yalnızız Romanı Üzerine Bir Değerlendirme. Heterotopic View, 1(1), 36–39. https://doi.org/10.5281/zenodo.8051333

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri