Yazar Rehberi

Yazarın Sorumlulukları

Sisteme makale yüklemek için öncelikle üyelik başvurusunda bulunulmalıdır. Yazar, üyeliğinin onaylanmasının ardından makalesini sisteme yükleyebilir.

Yayımlanan makalenin her türlü yayın hakkı yazara aittir. Yazar/yazarlar, makalenin telif hakkından sorumludur. Ancak dergi yönetiminden izin alınmaksızın başka bir yayın organında ilgili makale yayımlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Dergi, sisteme yüklenen makalenin özgün olduğunu varsayar. Bu anlamda sisteme yüklenen makale, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

Makalesi yayımlanan yazar/yazarlara telif ve benzeri herhangi bir ücret ödenmez. Yazar/yazarların yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makalelerden telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.

Makale içinde kullanılan resim, fotoğraf, şekil, şema, tablo ve benzeri unsurların İzin ya da Telif hususundaki hukuki sorumlulukları makalenin yazar/yazarlarına aittir.

Yazar, kendine ait bir çalışmayı birden çok kez yayınlandığında, “Tekrar Yayın/Duplication/Çoklu Yayın/Bilimsel Yanıltma” ile “kendiliğinden intihal" suçu işler. Yazar/yazarlar bu durumu dikkate almakla yükümlüdürler.

Çeşitli yazılımlar (Turnitin, iThenticate vb.) kullanarak makalenin “intihal” taramasını yapmak yazara aittir. Makalenin benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir. Bu oranın üzerinde benzerlik çıkması durumunda makale ret edilir. İntihalin sorumlusu tamamen yazar/yazarlar kabul edilir.

Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Belgesi’ni sisteme yüklenmelidir. Ayrıca makale metninde bu durum belirtilmelidir. TR dizin etik kurul izni gerektirecek açıklamalar için bakınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/17512

Yazar, makalesini yayın kararı alınıncaya kadar dergi yayın kuruluna bildirmek koşuluyla geri çekme hakkına sahiptir.

Makale üçüncü bir tarafın mahremiyet ve fikrî mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir. Bu konuda sorumluluk makale yazarına/yazarlarına aittir.

Yazar, hakemlerin ve editörlerin düzeltme önerilerini yerine getirmekten sorumludur.

Yazar, yayımlanmış olan makalesinde sonradan hata veya yanlışlık durumu ile karşılaşırsa bu konuda dergi editörlüğüne bildirmelidir. Bu durumda yazar, makaleye dair bir düzeltme yayınlamak için dergi editörlüğü ile temasa geçmekle sorumludur.

Dergiye makale gönderen yazar/yazarlar, “Heterotopic View” dergisinin etik kurallarını, yayın ilkelerini ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır.

Makaleden doğabilecek tüm hukuki sorumluluklar yazar/yazarların kendilerine aittir.