Coğrafya Öğretmenlerinin Popüler Kültür ve Halk Kültürüne Yönelik Görüşleri


Özet Görüntüleme: 332 / PDF İndirme: 286

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8051329

Anahtar Kelimeler:

Halk Kültürü, Popüler Kültür , Coğrafya Dersi Öğretim Programı, Coğrafya Ders Kitapları, Coğrafya Öğretmenleri

Özet

Kültür, diğer pek çok bilimde olduğu gibi coğrafya içinde de kendine önemli bir yer bulur. Özellikle son yıllarda Türkiye’de kültür coğrafyasına ilişkin çalışmaların sayısı artmış, Coğrafya Dersi Öğretim Programında (CDÖP) kültür coğrafyası konularına daha çok yer verilmiş ve üniversitelerde de kültür coğrafyası dersleri okutulmaya başlanmıştır. Bu çalışmada coğrafya öğretmenlerinin genelde kültür özelde ise popüler kültür ve halk kültürüne ilişkin görüşleri ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde araştırma grubundan popüler kültür ve halk kültürü konularının Coğrafya konuları içindeki yeri, öğretim programlarında ve ders kitaplarındaki durumuna yönelik görüşleri ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi, verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Odak grup görüşmesi soruları iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, öğretmenlerin demografik bilgilerini içeren sorular bulunmaktadır. İkinci bölüm ise konuyla ilgili açık uçlu sorulara ayrılmıştır. Çalışmada elde edilen verilere göre öğretmenler popüler kültürü, tüketimi esas alan, geçici bir kültür olarak ifade etmektedirler.  Halk kültürünü ise üretimi esas alan, binlerce yıllık geçmişe sahip olup toplumların yerel kimlikleri olarak kabul etmektedirler. Aynı zamanda araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu, gelecekte halk kültürünün varlığını kaybedeceğini, kültürün canlı bir olgu olarak gelişerek değişeceğini öngörmektedir.

 

Referanslar

Arabacı, H. S. (2022). Meb,10. sınıf coğrafya ders kitabı. Yıldırım Yayınları.

Baranaydın, M., Aydın, Y., Tekbaş, G. (2022). MEB, 11. sınıf coğrafya ders kitabı. Gün Yayıncılık.

Bloor, M., & Wood, F. (2006). Phenomenological methods. In keywords in qualitative methods. 129-131. London: SAGE Publications Ltd. doi:10.4135/978.184.9209403

Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP), (2005). MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB).

Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP), (2018). MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB).

Coşgun, M. (2012). Popüler kültür ve tüketim toplumu, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1/1, 837-580.

Çalış, G & Hayır Kanat, M. (2022). Türkiye’de kültür coğrafyası çalışmaları: google akademik veri tabanına göre. Ulak Bilge Sosyal Bilimler Dergisi. (73), 643-682.

Çokluk, Ö., Yılmaz, K & Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 4/1, 95-107

Demiralp, N. (2007). Coğrafya eğitiminde materyaller ve 2005 coğrafya dersi öğretim programı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373-384.

Erdebil, C., Düzgün, R., Bıçaklı, R., Güzel, Z. & Bozbıyık, E. (2019). 12. sınıf coğrafya ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları

Erdoğan, İ. (2004). Popüler kültürün ne olduğu üzerine. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 51/57, 1-18.

Evcin, E. (2013). Türk halk kültürü araştırmaları için önemli bir kaynak: Halk kültürü bilgi ve belge merkezi. Millî Folklor Dergisi, 13/100, 225-242.

Göcen, C. & Şahin, S. (2020). Cumhuriyetten günümüze lise coğrafya müfredatlarında kültür konularının yeri. Journal of Current Research on Educational Studies, 10(2), 1-16.

Gökalp, Z. (2016). Hars ve Medeniyet. İstanbul. Bilgeoğuz Yayınları no:786.

Gülcan, C. (2021). Nitel bir veri toplama aracı: odak (focus) grup tekniğinin uygulanışı ve geçerliliği üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 94-109.

İçen, M. (2020). Popüler kültürün sosyal bilgiler öğretmen adaylarına yansımaları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 550-572.

Kan, Ç. (2011). Sosyal bilgiler dersi ve popüler kültür. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 40 (1), 37-43.

Karabağ, S. & Şahin, S. (2007). Kuram ve uygulamada coğrafya eğitimi. Gazi Kitabevi.

Mahiroğulları, A. (2005). Küreselleşmenin kültürel değerler üzerine etkisi. In Journal of Social Policy Conferences (No. 50, pp. 1275-1288).

Morgan, J. (2001). Popular culture and geography education. International research in geographical and environmental education, 10(3), 284-297.

Özgan, H., Arslan, M, C. & Kara, M. (2014). Popüler kültürün öğrenci davranışları üzerinde algılanan etkileri. EKEV Akademi Dergisi.18/58, 469-484.

Özgen, N. & Koru, R (2017). Orta öğretim coğrafya ders programında (2017) kültürel temalar ve mekân okumaları. (sözlü bildiri) I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu.

Özgen, N. (2016). Türkiye coğrafyasının kültürel potansiyeli ve eğitimdeki uygulamaları üzerine bir değerlendirme. (sözlü bildiri) 1.Ulusararası Göç ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Türkiye.

Özüdoğru, H. (2015). Cumhuriyetten günümüze coğrafya müfredatlarında sosyal politika konularının yeri ve değişimi. S. Şahin, A. Uzun, S. Aslan, B. Orhan, (Ed.). Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 2015 içinde, (s. 313-321). Pegem.

Singh, A. K. (2022). A study of popular culture and its impact on youth’s cultural identity. The Creative Launcher, 7(6), 150-157.

Soyatlar, A., Akça, B., Coşar, H., Solak, İ. & Karagöz, M. (2019). MEB, 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Şahsuvaroğlu N. T. & Ekşi, H. (2008). Odak grup görüşmesi ve sosyal temsiller kuramı. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 28/28, 127-139.

Tekindal, M. & Uğuz, Ş. U. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153-172.

Tuan, Y. F. (2003). Perceptual and cultural geography: A commentary. Annals of the association of American geographers, 93(4), 878-881.

Tümertekin, E & Özgüç, N. (2002). Beşerî coğrafya insan. Kültür. Mekân. Çantay Kitabevi.

Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlükleri. (2022). Kültür. İçinde Güncel Türkçe Sözlük. Erişim Tarihi: 15 Aralık 2022, https://sozluk.gov.tr/

Tylor, E. B. (2016). Kültür Bilimi. E. Bilgiç (Çev.) ViraVerita E-Dergi, (4), 91-110.

UNESCO (2009). The 2009 UNESCO Framework For Cultural Statıstıcs (Fcs). Institute for Statistics of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UIS). Canada

Ültay, E, Akyurt, H & Ültay, N (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 188-201.

Ünal, F. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan halk kültürü ögelerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (14), 611-644.

Yiğit Özüdoğru, H. (2022). Osmanlı devletinin son dönemi cumhuriyetin ilk yıllarında ortaöğretimde coğrafya dersi öğretim programı. S Karabağ, S. Şahin, B. Şahin (Ed). Coğrafya dersi öğretim programı içinde (ss.28-47). Pegem.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-20

Nasıl Atıf Yapılır

Dağ, Ömer F., & Şahin, S. (2023). Coğrafya Öğretmenlerinin Popüler Kültür ve Halk Kültürüne Yönelik Görüşleri . Heterotopic View, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.8051329

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri