Ferâ’izî-Zâde Mehmed Sa’îd Efendi Ve Pend-Nâme-i Attar Şerhi


Özet Görüntüleme: 151 / PDF İndirme: 120

Yazarlar

  • Habib Erdem Milli Eğitim Bakanlığı

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8051301%20

Anahtar Kelimeler:

Ferâ’izî-zâde, Pend-nâme, Attâr, Şerh, Dil

Özet

Türk edebiyatı, içinde Türk-İslâm kültürüne ait gelenek, görenek, dil ve inanış gibi kıymetli ögeler bulunduran eserler yönünden oldukça zengin bir geleneğe sahiptir. Bunlardan biri de Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendi’nin Pend-nâme-i Attar Şerhi adlı eseridir. 12. yüzyıl Tasavvuf edebiyatı sûfî şairleri arasında yer alan Ferîdüddîn Attâr’ın Pendnâmesi’nin şerhi olan bu eser 1224/1809 yılında yazılmıştır. Bu çalışmada bu eserin tanıtılmasına gayret gösterilmiş olup bilim dünyasının daha yakından tanımasına yardımcı olmak amaçlanmıştır. Çünkü bu gibi eserlerin ortaya çıkarılıp daha çok insana ulaşması, güçlü bir şekilde varlığını sürdüren kültür ve edebiyatımıza katkı sunacaktır. Ulaşılan kaynaklardan elde edilen bilgiler tümdengelim yöntemiyle gerekli değerlendirmeler eşliğinde yazı içinde bölümler biçiminde verilmiştir. Sonuç olarak ise Ferâ’izî-zâde’nin Pend-nâme-i Attar Şerhi, tüm yönleriyle ortaya konulmuştur, şerhin nüsha tavsifi yapılmıştır ayrıca eserin hem orijinal metninden hem de günümüz Türkçesine aktarılmış hâlinden örnek bölümler verilmiştir.

Referanslar

Babinger, F. (1992). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri (çev. Coşkun Üçok). Kültür Bakanlığı Yayınları.

Devellioğlu, F. (2007). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat. Aydın Kitabevi Yayınları.

Erdem, H. (2022). Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendi’nin ve Pend-nâme-i Attar Şerhi (2-56. Varaklar İnceleme-Metin) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendi, “Pend-nâme-i Attar Şerhi”, Milli Kütüphane, Yazma A No:3310.

http://yazmalar.gov.tr/eser/serh-i-pend-name/136137 [E.T. 15.11.2022].

Gültekin, H. (2020). Metin Şerhi. Söylem Filoloji Dergisi, C.5, S.1, s.137-139.

Kanar, M. (2019). Kanar Farsça-Türkçe Sözlük. Say Yayınları.

Keyik, S. E. (2001). 16.yy. Sanatçılarından Şem’î’nin Şerh-i Pendnâmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Kubbealtı Lugatı, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı. http://lugatim.com [E.T. 11.11.2022-30.01.2023].

Özcan, A. (1995). ‘Ferâ’izî-zâde Mehmed Said’. DİA, C.12, s.366-367.

Türkoğlu, S. (2021). Riyâzü’r-Rızâ (Rızâ Bahçesi), Seyyid Ali Rızâ’nın Manzum Pendnâme-i Attâr Tercümesi (1.Basım). Ihlamur Akademi, İstanbul, Kasım 2021, 16-22.

Yazar, S. (2011). Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yılmaz, O. (2007). Klasik Şerh Edebiyatı Literatürü. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.5, S.9. 271-304.

Türk Tarih Kurumu,

https://kutuphane.ttk.gov.tr/details?id=540732&materialType=NE&query=Esad. [E.T. 14.11.2022].

Yekbaş, H. (2014). Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendi Maddesi. http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/said-feraizizade-mehmed-said-efendi [ E.T. 15.11.2022].

İndir

Yayınlanmış

2023-06-20

Nasıl Atıf Yapılır

Erdem, H. (2023). Ferâ’izî-Zâde Mehmed Sa’îd Efendi Ve Pend-Nâme-i Attar Şerhi . Heterotopic View, 1(1), 25–31. https://doi.org/10.5281/zenodo.8051301

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri