The Experiences and Needs of the Instructors Providing Distance Education


Özet Görüntüleme: 21 / PDF İndirme: 17

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12180257

Anahtar Kelimeler:

Distance Education, e-measurement and assessment, e-assessment Web 2.0 tools, Education Technologies

Özet

The objective of this study is to establish the experiences and needs of the higher education instructors in relation with the measurement and assessment concepts. In line with this objective, the case study method has been preferred as a qualitative research practice. The criterion sampling method has been used for the study. The study group consists of 14 higher education instructors who provide distance education to the students and relatedly use e-measurement and assessment methods. The data collection tool has been practiced as semi-structured interviews. The semi-structed interview form consists of demographic information and four questions. The obtained data have been processed under content analysis method. It has been as a result of the study that It has been observed that the methods commonly preferred by instructors in distance education are projects, e-portfolio and peer assessment. It has been determined that the problems experienced by instructors in e-assessment and evaluation methods are student-related.

Referanslar

Adıgüzel, A. (2020). Salgın sürecinde uzaktan eğitim ve öğrencibaşarısınız değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. Millî Eğitim, 49(1), 253-271.

Alıcı, D. (2011). Öğrenci performansının değerlendirilmesinde kullanılan diğer ölçme araç ve yöntemleri. Pegem Akademi.

Atılgan, H. (2019). Doğru yanlış testleri. Anı Yayıncılık.

Aydoğan-Yenmez, A., & Gökçe, S. (2021). Teachers' opinions on web 2.0 tools used for measurement and evaluation purposes indistance education. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2).

Balta, Y., ve Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi uzaktan eğitimde kullanılan farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bir inceleme. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 37-45.

Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231–274.

Cabı, E. (2016). Uzaktan eğitimde e-değerlendirme üzerine öğrenci algıları. Journal of Higher Education & Science, 6(1), 94-101.

Çakan, M. (2011). Eğitim sistemimizde yaygın olarak kullanılan test türleri. Pegem Akademi.

Çelik, T. (2021). Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ölçeği geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 449-478.

Ciğdem, H., & Tan, S. (2014). Students’ opinions on administering optional online quizzes in a two-year college Mathematics course. Journal of Computer and Education Research, 2(4), 51-73.

Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Prentice Hall Upper Saddle River..

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2008). Introduction: The discipline and practice of qualitative research.

Dietel, R. J., Herman, J. L., & Knuth, R. A. (1991). What does research say about assessment. North Central Regional Educational Laboratory, 1, 18.

Dündar, S., Candemir, Ö., Demiray, E., Kumtepe, E. G., Öztürk, S., Terlemez, M. S., ve Ulutak, İ. (2017). Anadolu Üniversitesi çalışanlarının açık ve uzaktan öğretime ilişkin tutumları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(4), 187-227.

Durak, H., ve Seferoğlu, S. S. (2017). Öğretmenlerin teknoloji kullanım yeterliklerinde etkili olan faktörlerle ilgili bir inceleme. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). 29, 537-556

Enfiyeci, T., ve Filiz, S. B. (2019). Uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencilerinin topluluk hissinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Tübav Bilim Dergisi, 12(1), 20-32.

Erdal, E., ve Halat. H. (2009). Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde kullandıkları ölçme araçları ve ölçme araçları ile ilgili bilgi düzeyleri. XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Eyal, L. (2012). Digital assessment literacy. The core role of the teacher in a digital environment. Journal of Educational Technology & Society, 15(2), 37-49.

Eysenbach, G., & Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. Bmj, 324(7337), 573-577.

Forrester, M. A., & Sullivan, C. (2018). Doing qualitative research in psychology: A practical guide. Sage.

Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The qualitative report, 8(4), 597-606.

Güler, N., ve Gelbal, S. (2010). Açık uçlu matematik sorularının güvenirliğinin klasik test kuramı ve genellenebilirlik kuramına göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 991-1019.

Huba, M. E., & Freed, J.E. (2000). Learner-centered assessment on college campuses: Shifting the focus from teaching to learning. Allyn & Bacon.

İnesi, M. A. (2015). Ortaokul öğretmenlerinin çağdaş ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik bilgilerinin ve tutumlarının belirlenmesi Demirci İlçesi örneği. [Unpublished master's thesis]. Celal Bayar Üniversitesi.

İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi.

Kara, M. (2019). Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar. Pegem Akademi Yayıncılık.

Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi.

Kılınç, H. (2022). Tartışma forumlarının açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında kullanılabilirliği ve bir ölçme-değerlendirme kriteri olarak değerlendirilmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 8(1), 1-31.

Malterud, K. (2001). Qualitative research: Standards, challenges, and guidelines. The Lancet, 358(9280), 483-488.

Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. Jossey-Bass Publishers.

Neuman, W. L., & Robson, K. (2014). Basics of social research. Pearson.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. SAGE Publications.

Pekcan, N., ve Toraman, Ç. (2022). Covid-19 pandemisinde çevrimiçi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının öğretmen-öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 120-129.

Pitt, E., & N. Winstone (2018). The impact of anonymous marking on students' perceptions of fairness, feedback and relationships with lecturers. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(7), 183–1193.

Puspitasari, K. A. (2010). Student assessment. Asian Distance Education. SAGE.

Robles, M., & Braathen, S. (2002). Online assessment techniques. Delta Pi Epsilon Journal, 44(1), 39-49.

Sahu, P. (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): Impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus Journal of Medical Science, 12(4).

Sandelowski, M. (1986). The problem of rigor in qualitative research. Advances in nursing science, 8(3), 27-37.

Sarı, H. İ. (2020). Evde kal döneminde uzaktan eğitim: ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 121-128.

Sarı, T., ve Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959- 975.

Seggie, F. N., & Bayyurt, Y. (2015). Nitel araştırma. Anı yayıncılık.

Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. Teachers college press.

Simonson, M., Smaldino, S., Zvacek, S. M., & Albright, M. (2019). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education. Information Age.

Şimşek, H., ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Solmaz, O. (2021). Educational technology research trends in Turkey: Investigating graduate theses in English language teaching. Journal of Computer and Education Research, 9(17), 102-124.

Tatlı, Z., Nas, S. E., Turan, Ş., ve Yaman, H. (2021). Sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim sürecinde ölçme-değerlendirme ihtiyaçlarının tespiti. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 22(2).

Tomas, C., Borg, M., & McNeil, J. (2015). E-assessment: Institutional development strategies and the assessment life cycle. British Journal of Educational Technology, 46(3), 588-596.

Tonbuloğlu, B. (2017). Uzaktan eğitim programlarının paydaş görüşlerine göre değerlendirilmesi. [Unpublished doctoral thesis]. Yıldız Teknik Üniversitesi.

Tonga, E. S. (2023). Uzaktan eğitimde etkileşim ve değerlendirme sürecine yönelik öneriler: bir delphi çalışması. [Unpublished doctoral thesis]. Gazi Üniversitesi.

Titchen, A., & Hobson, D. (2005). Phenomenology. Research methods in the social sciences. Sage Publications.

Yurdakul, B. (2020). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-21

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAHİN KÖLEMEN, C. (2024). The Experiences and Needs of the Instructors Providing Distance Education. Heterotopic View, 2(1), 25–34. https://doi.org/10.5281/zenodo.12180257

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri